Nyheter

Arkiv

Kategorier

Några tankar om 2023

Postad: 2023/12/22

Ännu ett år går mot sitt slut. Det är Sundbom & Partners 16:e år och det har varit mycket utmanande. Räntor och inflation har stigit till nivåer vi inte sett på många år och ovanpå det har vi en mycket osäker omvärld med krig både här och där och en klimatsituation som blir värre för varje dag. Det gör att konjunkturen har vikit och många verksamheter har det tufft.

Sundbom & Partners med systerbolagen Project Software och PX Expert har under 2023 kämpat på och vi fortsätter, trots läget, att tjäna pengar vilket vi är mycket stolta för. Detta tack vare otroligt lojala och duktiga medarbetare och samarbetspartners men också fantastiska kunder. Vi får heller inte glömma vår fantastiska ägare Lyvia Group som ger oss stöttning och trygghet.

Under året har vi haft förmånen att stärka vår leverans till flera stora kunder, både inom och utanför vår huvudnisch – konsultbolag. Vi genomförde i oktober en fantastisk kickoff i Juan-les-pins på franska rivieran för att fira vårt 15-årsjubileum. Det var faktiskt helt magiskt!

Vi ser nu fram emot ett nytt år som säkert kommer att bli utmanande på många sätt, beroende på vad som händer i samhället. Sundbom & Partners går dock in i det nya året med stor tillförsikt och vi är redo att anta kommande utmaningar.

Vi vill därmed önska alla våra samarbetspartners och kunder en härlig och fridfull Jul och ett Gott Nytt 2024!

 

Hälsar

Per Sundbom
VD och Grundare

 


 

Förstå vikten av systemdokumentation

Postad: 2023/11/14

 

Förstå vikten av systemdokumentation:
Lagkrav och verkligheten i svenska företag

 

Vikten av systemdokumentation

Orvar Lindbäck hos oss har hjälpt många av våra kunder med systemdokumentation.

Idag vill vi ta upp en viktig aspekt av företagsverksamhet som ofta förbises, nämligen systemdokumentation. Om du driver ett företag i Sverige finns det en lagstadgad skyldighet som du måste vara medveten om, nämligen kravet på systemdokumentation enligt 5 kap. 11 § BFL (Bokföringslagen).

Det är inte ovanligt att höra företagare säga, ”Vi har inte tid för sådana dokument” eller ”Vad är egentligen systemdokumentation?” Men detta är något som alla företag måste ta på allvar. I det här blogginlägget kommer vi fördjupa oss i ämnet systemdokumentation, vad det innebär, och hur det kan gynna din verksamhet. För att belysa detta kommer vi även att referera till tolkningen av lagen enligt BFNAR 2013:2.

 

Vad är Systemdokumentation?

För att förstå vikten av systemdokumentation är det första steget att definiera vad detta innebär. Systemdokumentation är, som namnet antyder, en samling dokument som beskriver och dokumenterar företagets ekonomiska system och rutiner. Denna dokumentation är avsedd att ge en heltäckande bild av företagets bokföring och finansiella hantering.

Systemdokumentation innefattar vanligtvis följande komponenter:

 • Organisationsbeskrivning:
  En översikt av företagets struktur och organisation, inklusive roller och ansvar för de som är involverade i ekonomihanteringen.
 • Rutiner och processer:
  En detaljerad beskrivning av de rutiner och processer som används för att hantera bokföring, fakturering, betalningar och andra ekonomiska transaktioner.
 • Dokumentation av system:
  En inventering av de system och program som används för att underlätta ekonomihanteringen, inklusive programvara för bokföring och arkivering.
 • Behandlingshistorik:
  En viktig del av systemdokumentationen är att dokumentera behandlingshistoriken av ekonomiska transaktioner. Detta innebär att varje transaktion, från fakturering till betalning och arkivering, noggrant registreras och spåras.
 • Arkivplan:
  En strukturerad plan för hur ekonomisk information och dokumentation ska arkiveras och förvaras under en längre tidsperiod.

 

Lagen kräver Systemdokumentation enligt 5 kap. 11 § BFL

Nu när vi har en grundläggande förståelse för vad systemdokumentation är, låt oss titta närmare på lagkravet som reglerar detta i Sverige. Enligt 5 kap. 11 § BFL (Bokföringslagen) är det obligatoriskt för alla företag att ha systemdokumentation som ger en rättvisande bild av företagets ekonomiska situation. Denna paragraf är tydlig och kräver att företag upprättar och förvarar den dokumentation som krävs enligt god bokföringssed.

Detta lagkrav är inte nytt och har funnits under en lång tid för att säkerställa att företag följer god praxis och att ekonomin är transparent och rättvisande. Detta är avgörande för att skapa förtroende bland affärspartners, kunder och myndigheter.

 

Varför systemdokumentation är väsentlig för ditt företag

Nu när vi har fastställt lagkravet för systemdokumentation, är det dags att titta på varför detta är så viktigt för ditt företag. Här är några skäl att överväga:

 • Följa Lagen och undvika påföljder:
  Som vi har nämnt tidigare är det ett lagkrav att ha systemdokumentation. Om du inte uppfyller detta krav kan du utsättas för böter eller andra påföljder. Att vara i linje med lagen är därför avgörande för att undvika juridiska problem.
 • Transparens och Förtroende:
  Genom att ha en korrekt och uppdaterad systemdokumentation visar du att ditt företag är transparent och ärligt i sin ekonomiska hantering. Detta skapar förtroende hos dina affärspartners, investerare och kunder.
 • Effektiv Ekonomihantering:
  En tydlig och strukturerad systemdokumentation gör det enklare att hantera företagets ekonomi. Det hjälper dig att hålla koll på transaktioner, betalningar, fakturor och andra ekonomiska processer. Detta kan i sin tur leda till effektivare ekonomihantering och kostnadsbesparingar.
 • Underlättar Revisioner:
  Om du någonsin blir föremål för en revision från Skatteverket eller andra myndigheter kommer en väldokumenterad systemdokumentation att göra processen smidigare och mindre stressig.
 • Riskhantering:
  Genom att ha en väl dokumenterad systemdokumentation kan du också bättre hantera och minimera risker relaterade till ekonomihantering. Du kan snabbt upptäcka och åtgärda eventuella fel eller oegentligheter.

 

Tolkningen av Lagen enligt BFNAR 2013:2

För att ge ytterligare klarhet om lagkravet och tolkningen av systemdokumentationen kan vi hänvisa till BFNAR 2013:2. Det dokumentet, som är utfärdat av Bokföringsnämnden, ger vägledning om hur lagen bör tolkas och tillämpas.

Enligt BFNAR 2013:2 ska systemdokumentation vara ”fullständig och relevant för att uppfylla syftet med att säkerställa en rättvisande bild av företagets ekonomiska situation”. Detta innebär att dokumentationen måste vara detaljerad nog att ge en helhetsbild av ekonomiska transaktioner och processer, samtidigt som den ska vara anpassad efter företagets storlek och komplexitet.

Tolkningen understryker också vikten av att uppdatera dokumentationen regelbundet och se till att den är i linje med eventuella förändringar i företagets ekonomiska system och rutiner.

 

Vårt Erbjudande: Hjälp med att ta fram din systemdokumentation

Nu när du förstår vikten av systemdokumentation och lagkravet enligt 5 kap. 11 § BFL, kanske du undrar hur du ska gå till väga för att upprätta och underhålla detta viktiga dokument. Här är där vi kommer in i bilden!

Vi erbjuder specialiserade tjänster för att hjälpa företag med att skapa och upprätthålla sin systemdokumentation. Vårt team av experter har lång erfarenhet av ekonomihantering och dokumentationskrav. Vi kan hjälpa dig att skapa en detaljerad och anpassad systemdokumentation som uppfyller alla lagkrav och bäst passar ditt företags behov.

Fördelarna med att anlita oss inkluderar:

 • Professionell Expertis:
  Våra experter har gedigen kunskap om lagen och riktlinjerna för systemdokumentation. Du kan därför vara säker på att din dokumentation kommer att vara i överensstämmelse med kraven.
 • Tidsbesparing:
  Att skapa systemdokumentation kan vara tidskrävande. När du anlitar oss kan du fokusera på att driva ditt företag medan vi tar hand om dokumentationsarbetet åt dig.
 • Anpassade Lösningar:
  Vi förstår att varje företag är unikt. Vi skräddarsyr din systemdokumentation för att passa just din verksamhet.

 

Sammanfattning: Varför systemdokumentation är nödvändig

I dagens affärsvärld är systemdokumentation inte bara ett krav enligt lagen, det är också en avgörande del av en sund och välfungerande verksamhet. Genom att ha en korrekt dokumentation på plats kan du uppfylla lagkrav, bygga förtroende, effektivisera din ekonomihantering och minimera risker.

Om du känner att systemdokumentation är något du behöver hjälp med, tveka inte att kontakta oss. Vi är här för att guida och stödja dig genom hela processen och se till att du har en systemdokumentation som uppfyller alla krav.

 

Vi ser fram emot att hjälpa dig att skapa en relevant systemdokumentation för ditt företag. Ni är varmt välkomna att kontakta oss när ni behöver oss:

Orvar Lindbäck
📞 +46 70 370 14 67
📧 orvar.lindback@sundbompartners.se

Eller någon av oss andra på Sundbom & Partners. Kontaktuppgifter hittar du här.

 


 

Storkund sprider lovord om vår konsult

Postad: 2023/11/09

Det stora teknikbolaget som vi samarbetat med i många år var i behov av en konsult som hade stor förståelse för den typen av verksamhet i kombination med redovisningsmässig kompetens. En av våra ekonomikonsulter kom in och har nu under det senaste året verkat som Business Controller och haft det ekonomiska ansvaret för den berörda affärsenheten. Konsulten har bland annat:

 

 • Ingått i ledningsgrupperna för affärsenheten och regionerna
 • Löpande kontrollerat och följt upp affärsenhetens/regionens resultat
 • Följt upp och säkerställt rätt värdering i uppdragen samt stöttat uppdragsledare vid uppstart, hantering och avslut av uppdrag
 • Hjälpt verksamheten i samband med anbud och kalkylering
 • Ansvarat för att månads-, kvartals-, och årsbokslut för affärsenheten/regionen är komplett och korrekt värderat enligt bolagets policy samt gällande lagar och regler
 • Bistått affärsenhets/regionledningen med analyser och underlag till beslut
 • Ansvarat för att ställa samman regionens totala prognos och budget
 • Varit aktiv projektledare i övergången till en ny uppdragsprocess

 

”Konsulten har visat hög samarbetsförmåga och utfört sina arbetsuppgifter på ett utmärkt sätt. Har en mycket positiv och social framtoning och har varit mycket uppskattad bland andra medarbetare som kollega såväl som av organisationen. Jag vill med detta betyg ge konsulten mina allra bästa rekommendationer och önska all lycka i framtiden.” säger uppdragsgivaren.

 

konsultKonsulten själv har trivts mycket bra och är nu spänd på vilka nya utmaningar som väntar hos nästa kund.

 

Behöver ni hjälp av en Business Controller eller annan ekonom är ni varmt välkomna att kontakta oss.

📞 +46 8 545 439 00
📧 info@sundbompartners.se

Det går även bra att ta kontakt via vårt formulär som ni hittar här.

 

 

 


 

Säkerställ framgångsrikt införande av nytt affärssystem med rätt bemanning

Postad: 2023/11/07

 

Införande av nytt affärssystem
Effektivt införande av nytt affärssystem:
Varför rätt bemanning är avgörande

 

Introduktion:

Ett införande av nytt affärssystem är en av de största och mest betydande förändringarna en organisation kan göra. Det kan bidra till effektivisering, ökad produktivitet och bättre resultat. Men alltför ofta underskattas den tidsåtgång och de interna resurser som krävs för ett framgångsrikt systeminförande. I det här inlägget kommer vi därför granska problemet med tidsåtgång vid införandet av nya system och bena ut hur det kan lösas med rätt bemanning och användning av konsulter.

 

Underskattad tidsåtgång: En vanlig fallgrop

Ett av de vanligaste misstagen vid systeminföranden är att underskatta tidsåtgången. Det är enkelt att vara optimistisk i början och tro att det hela kommer att gå smidigt, men verkligheten är ofta mer komplex än så. Här är några nyckelområden där tidsåtgången ofta underskattas:

Kravanalys:
Att förstå och dokumentera organisationens exakta krav tar tid. Detta inkluderar att involvera olika avdelningar och användare för att säkerställa att systemet uppfyller deras behov.

Anpassning och Integration:
Många organisationer behöver anpassa det nya systemet för att passa deras specifika arbetsflöden och behov. Dessutom kräver integrationen med andra system noggranna tester och eventuell anpassning.

Användarutbildning:
Att utbilda användarna på det nya systemet är en tidskrävande uppgift. Det inkluderar bland annat att skapa utbildningsmaterial, schemalägga utbildningspass och ge användarna tid att anpassa sig.

Testning och Validering:
För att säkerställa att allt fungerar som det ska krävs omfattande testning och validering. Det tar tid och många medarbetare i anspråk.

Datamigrering:
Att flytta befintliga data till det nya systemet är en kritisk uppgift. Dels för att det sällan är en enkel process och det kan dessutom kräva mycket tid för tvättning, konvertering och testning.

 

Bemanning och Interna Resurser

För att effektivt hantera tidsåtgången är det av yttersta vikt att ha adekvat bemanning och tillräckliga interna resurser tillgängliga. Därför är det nödvändigt att inte underskatta behovet av rätt bemanning, eftersom detta kan resultera i förseningar och därmed ökade kostnader. Här är några betydelsefulla överväganden att beakta:

 

Kompetensnivå
Att ha personal med rätt kompetens och erfarenhet är avgörande. Förståelsen för komplexiteten i ett affärssystemsbyte är nödvändig.

Dedikation
Att ha tillräckligt med personal och resurser som är dedikerade till projektet är viktigt. Att överbelasta personalen med andra uppgifter kan leda till kvalitetsproblem och förseningar.

Projektledning
En erfaren intern projektledare är avgörande för att hålla projektet på rätt spår och hantera tidsåtgången.

Reservresurser
Att ha en plan för att hantera oförutsedda problem eller utmaningar som kan uppstå under projektet är viktigt. Dessutom krävs tillgång till backup för att hantera eventuella förseningar.

 

Konsulter – Expertis utifrån

En lösning på problemet med underskattad tidsåtgång är att ta in konsulter med erfarenhet inom affärssystemsbyten. Dessa experter kan erbjuda ovärderlig hjälp på flera sätt:

Erfarenhet
Konsulter med bred erfarenhet har hanterat liknande projekt tidigare. De kan erbjuda insikter och expertis som hjälper till att undvika vanliga fallgropar.

Lägg fokus på det nya systemet
Erfarna konsulter kan ta över löpande arbete i det gamla systemet, medan egen personal fokuserar på att införa det nya systemet.

Objektivitet
Externa konsulter kan erbjuda en objektiv synvinkel och utmana befintliga arbetssätt och antaganden.

Effektivitet
Konsulter kan arbeta effektivt och fokusera på de mest kritiska uppgifterna utan att distraheras av interna politiska spel.

Kvalitetssäkring
Konsulter kan hjälpa till med kvalitetssäkring och testning och därmed minimera risken för fel och problem efter lansering.

 

Lärdomar från framgångsrika projekt

För att undvika problem med tidsåtgång och bemanning kan det vara värt att titta på lärdomar från framgångsrika projekt:

Realistiska Tidsplaner
Var realistisk när du bedömer hur lång tid projektet kommer att ta. Det är bättre att planera för extra tid än att bli överraskad av förseningar.

Användardeltagande
Involvera användare tidigt och ofta. Deras feedback och engagemang kan hjälpa till att undvika förseningar orsakade av oanvändbara funktioner.

Frigör personal
Se till att de personer som ska arbeta med införande av nya systemet också får tid för detta, kan med fördel göras genom att låta konsulter ta över löpande arbetsuppgifter.

Kommunikation
Öppen och regelbunden kommunikation med alla inblandade parter är avgörande. Det hjälper till att undvika överraskningar och missförstånd.

Förvaltning
Ett affärssystemsbyte är inte över när det nya systemet lanseras. Planera för långsiktig support och underhåll.

 

Slutsatser

Ett införande av nytt affärssystem är en komplex och tidskrävande process. Om man underskattar tidsåtgången leder det till problem och överskriden budget. Därför är det avgörande att ha rätt bemanning och interna resurser. Att ta in konsulter med erfarenhet kan vara en viktig del av lösningen. Som vår kund uttryckte det, ”Det var helt rätt prioritet att ta in en senior konsult. Han vågade verkligen utmana och ifrågasätta. Det blir så mycket lättare att ha med sig en person med bred erfarenhet i ryggen i ett sådant här omfattande projekt.”

I slutändan är målet att göra ett systeminförande så smidigt och framgångsrikt som möjligt. Det innebär att ta tidsåtgången på allvar och använda rätt resurser och konsulter när det behövs.

 

Avslutande ord

Vi hoppas att detta inlägg har hjälpt dig att förstå vikten av att ha rätt tidsåtgång och resurser vid införande av ett nytt affärssystem. Om du vill veta mer om hur vi kan stödja dig i ditt affärssystemsbyte, tveka inte att kontakta oss:

Orvar Lindbäck
📞 +46 70 370 14 67
📧 orvar.lindback@sundbompartners.se

Det går också bra att kontakta någon av oss andra på Sundbom & Partners. Kontaktuppgifter hittar du här.

 


 

Kickoff & 15-årsjubileum

Postad: 2023/10/18

Varje år på hösten tar vi med oss alla konsulter och åker i väg på kickoff. Ibland i Sverige, andra gånger utomlands. Eftersom vi nu firar 15 år ville vi slå på stort så i år åkte vi till Franska Rivieran! Vi bodde på ett hotell i den lilla orten Juan-les-Pins som hör till Antibes. Våra kickoffer blir alltid mycket lyckade, inte minst den här. Vi har förenat nytta med nöje då vi hunnit med konferens, team building, utflykt, god mat och dryck, bad och massor av skratt.

Givetvis vill vi dela med oss av lite bilder från resan;

 

Ett taggat gäng som precis kommit fram till hotellet.

 

Konferens.

 

Goda och trevliga luncher och middagar!

 

Team building på stranden.

 

 

Utflykt till den mysiga lilla bergsbyn Saint-Paul-de-Vence.

 

Besökte sen en vingård i närheten.

 

Utsikt över Nice.

 

Visst ser det trevligt ut? Är du ekonom eller affärsystemkunnig och blir sugen på att följa med på våra kommande resor? Välkommen att läsa mer om hur det är att jobba hos oss här.

Det går också bra att kontakta HR-chef Katarina Granstrand via e-post: katarina.granstrand@sundbompartners.se eller på telefon: +46 73 343 41 69.

 


 

Ny ekonomi- och affärssystemkonsult i Göteborg!

Postad: 2023/10/04

Ny ekonomikonsult i Göteborg

Den som väntar på något gott… Robert anställde vi i mars innan han skulle hem på sin föräldraledighet. Det är viktigt att ta tid för sin familj men vi är mycket glada över att äntligen ha honom på plats!

Robert har arbetat med de flesta uppgifter som förväntas från en ekonomiavdelning, med specialkompetens inom fakturering, projekthantering och finansiell analys. Han är mycket intresserad av ERP-system och har varit involverad i ett stort implementeringsprojekt för ett ERP-system. Hos oss kommer Robert arbeta som ekonomi- och affärssystemkonsult och då primärt i affärssystemet Maconomy.

Robert har ett stort teknikintresse och har bland annat byggt ihop sin egen dator. Familj och vänner har en viktig del i hans liv och utöver det tittar han på fotboll, tränar och spelar datorspel.

Varför valde du att börja hos oss Robert?

Det är lite som en dröm att börja här! Ni har ju varit med på Great place to work 5 år i rad.  Jag fick ett gott intryck utav er när jag arbetade som underkonsult via er och jag trivs väldigt bra i konsultrollen. Jag gillar att lära mig nya saker, utvecklas och utmanas och det känner jag att jag får göra här. Det lockade också att jag får nyttja mitt teknikintresse då ni har en inriktning på affärssystem inom intressanta branscher.

Varmt välkommen till oss Robert!

 

Är du ekonom och sugen på nya utmaningar? Läs mer och skicka in en ansökan här.   Välkommen att kontakta någon av oss så berättar vi mer. Kontaktuppgifter hittar du här.

 


 

Artikel i Svenska Dagbladets Ekonomi-bilaga

Postad: 2023/09/25

Just nu kan ni läsa om Sundbom & Partners i Svenska Dagbladets Ekonomi-bilaga. Per Sundbom, grundare och VD, och Helena Lindqvist, Marknadsansvarig, berättar om vår verksamhet och vad vi kan erbjuda våra kunder. Vi har laddat upp artikeln så även ni som inte är prenumeranter har möjlighet att läsa.

Läs artikeln här!

 

Är du fortsatt nyfiken på våra tjänster och hur vi skulle kunna hjälpa er med ert affärssystem eller ekonomifunktion är ni varmt välkomna att kontakta Per Sundbom:

📧 per.sundbom@sundbompartners.se
📞 +46 70 590 81 30

 

 


 

Vad gör egentligen en affärssystemkonsult?

Postad: 2023/05/04

”Vad jobbar du med då?” Den frågan har vi alla fått minst någon gång. Svaret ”Affärssystemkonsult” gör att många står som frågetecken. ”Vad är det?” ”Vad gör en affärssystemkonsult på dagarna?” Det ska vi nu försöka reda ut.

Om vi börjar med att definiera ”affärssystem”. I folkmun kallas företagets affärssystem för ”ekonomisystem”. Alla vet ju vad ett ekonomisystem är. Eller? Kort och gott så är det ett system som används till företagets ekonomifunktion. Det är inte helt fel att kalla sitt affärssystem för ekonomisystem. Ekonomisystemet är nämligen en del av affärssystemet. Andra delar som kan ingå är tid- och projektadministration, kundhantering, personaladministration, inköp, rapportering och analys, lagerhantering och så vidare. Med hjälp av ett affärssystem kan man effektivisera, kostnadsbespara, öka produktiviteten och få rätt data till att fatta rätt beslut. Vi kan konstatera att ett affärssystem är ett betydligt mer omfattande system än ett vanligt ekonomisystem.

En affärssystemkonsult hjälper då alltså företag med sina affärssystem. Man upphandlar, implementerar, gör kundanpassade uppsättningar, utbildar och underhåller affärssystemet.

 

Våra affärssystemkonsulter hjälper framför allt kunder med följande;

 • Förvaltning

Systemförvaltning innebär att man sköter om sitt affärssystem. För att bibehålla en fungerande systemlösning krävs underhåll. Det kan handla om parameterförändringar, framtagning av nya rapporter, integration med andra system och så vidare. Våra konsulter har mångårig erfarenhet från systemförvaltning och hjälper er till en bekymmersfri systemvardag. Beroende på hur stor en organisation är så ställer det olika höga krav på systemförvaltningen. Vi har kunder som anlitar en systemförvaltare allt från ett par dagar i månaden upp till heltid.

 • Uppgradering

Ett affärssystem är ständigt under utveckling och kräver emellanåt en uppgradering. Vid komplexa lösningar blir en systemuppgradering ofta ett relativt omfattande projekt som kräver mycket tid och resurser. Enligt vår erfarenhet så tar ett uppgraderingsprojekt nästan alltid mycket längre tid än vad kunden räknat med, om de inte har med sig en expert från start. Våra affärssystemkonsulter har varit delaktiga i många systemuppgraderingar och vet exakt vad som måste förberedas och testas i förväg. De kan också förutse eventuella hinder som inte alltför sällan kan uppstå längs vägen.

 

Ibland fungerar dock systemet mindre bra för verksamheten och då kan det vara en bra idé att se sig om efter ett nytt. Här finns våra konsulter för att stötta vid de olika momenten;

 • Rådgivning

Kunden vet inte alltid hur deras behov ser ut. Kanske de redan har ett affärssystem som inte utnyttjas fullt ut och som ingen riktigt förstår sig på. Eller så sitter de med ett gammalt omodernt ekonomisystem och vet mycket väl att de behöver byta till ett riktigt affärssystem. De vet bara inte vart de ska börja. Där kan affärssystemkonsulten stötta.

 • Analys

När kunden konstaterat att de behöver byta system så behöver man göra en behovsanalys. Vad är viktigt och mindre viktigt i organisationen? Det finns en uppsjö av olika affärssystem på marknaden som gemene man inte begriper skillnaden mellan. Organisationens behov måste kartläggas innan man kan ge sig ut och titta efter vilka system som uppfyller ens krav.

 • Upphandling

När analysen är klar och man tagit fram en kravspecifikation är det dags att börja upphandla. Här är det en djungel och inte helt enkelt att hitta vilket affärssystem som passar bäst. Det kan vara tryggt att ha med sig en affärssystemkonsult som pratar samma språk som leverantörerna och som lättare kan avgöra huruvida systemet passar eller inte.

 • Implementation

När man har tagit beslut om vilket system som ska införas har man ett viktigt jobb framför sig. Dels ska det nya systemet implementeras och anpassas men så ska även arbetet i det gamla systemet fortgå under tiden tills det nya är på plats. Personalen behöver sedan utbildas, rapporter ska tas fram och alla funktioner måste testas. Vi har många kunder som tagit hjälp av en affärssystemkonsult vid implementationsprojekt, just för att säkerställa att allt blir rätt. Ibland anlitar de även en ekonomikonsult som kan hålla ställningarna på ekonomiavdelningen medan de anställda fokuserar på att lära sig det nya systemet.

 

Så för att sammanfatta det hela. En affärssystemkonsult jobbar alltså på olika sätt med företags affärssystem. Ett modernt affärssystem som anpassas utifrån organisationens behov samt förvaltas väl hjälper till att effektivisera hela verksamheten. Det är affärssystemkonsultens huvudsakliga mål, att effektivisera för kunden.

 

Inser du nu att ni kanske skulle behöva lite hjälp från en affärssystemkonsult? Välkommen att kontakta någon av oss, kontaktuppgifter hittar du här.

 


 

Vad gör en projektcontroller på dagarna?

Postad: 2023/04/12

Vad gör en projektcontroller

Det finns olika typer av controllers. Projektcontrollers är en av dessa. Men vad gör en projektcontroller egentligen på dagarna?

En projektcontroller är ansvarig för att övervaka och styra över de ekonomiska aspekterna av ett projekt. Det är en roll som ska säkerställa att projektet genomförs enligt budget. Något som blir extra viktigt i en tid som denna. Korrekt uppföljning av ett projekt är A och O för att se till att projektet håller budget och blir lönsamt. En projektcontroller medverkar till att skapa ordning och reda vid projektstart, uppföljning och avslut. Fungerar även som ett viktigt bollplank till projektledare i finansiella frågeställningar.

 

En projektcontrollers jobb består av flera delar;

 

 • Budget – Projektcontrollern är ofta delaktig i skapandet av projektbudget och sedan ansvarig för att upprätthålla budgetplanen under projektets gång.
 • Uppföljning – Projektcontrollern måste följa upp budgeten kontinuerligt för att hålla koll på att projektet håller sig till planen. Här behöver man kontrollera kostnader och resurser för att se till så att inget skenar i väg åt fel håll.
 • Rapportering – Det är projektcontrollerns ansvar att ta fram rapporter som visar hur projektet löper på. Dessa tillsammans med uppdaterade budgetplaner lämnas med jämna mellanrum till projektledaren.
 • Analys – Projektdatan analyseras av en projektcontroller, för att upptäcka eventuella avvikelser. Här kan man påvisa möjliga kostnadsbesparingar och se hur man skulle kunna höja effektiviteten i projektet.
 • Risker – Projektcontrollern ska hela tiden vara uppmärksam på eventuella risker och hot och behöver utveckla riskhanteringsplaner för att säkerställa minimal inverkan.
 • Teamleading – En projektcontroller är ibland även ansvarig för ett administrativt team som tillsammans hanterar projektekonomin.

 

Vi kan konstatera att en projektcontroller är en mycket viktig del av projektteamet!

 

Våra projektcontrollers har mångårig erfarenhet av att arbeta med tid- och projektintensiva verksamheter och förstår utmaningarna med succesiv vinstavräkning och hantera både löpande och fastprisuppdrag. Att ta in en interim projektcontroller under en period kan således gynna hela verksamheten då våra konsulter kan bidra med expertis från liknande typer av verksamhet. Det gör att ni får hjälp med det som är mest akut i er organisation men kan även få långsiktig vinning i en bättre projektuppföljning. En annan fördel med att vända er till just oss är att även om du på pappret anlitat en av våra konsulter så har denne konsult nära kontakt med sina kollegor internt hos oss. Det gör att du således får 500 års samlad erfarenhet från en och samma resurs!

 

Behöver ni hjälp av en riktigt grym controller är du varmt välkommen att höra av dig till:

Sara Thune, Konsultchef Göteborg
📞 +46 730 755 592
📧 sara.thune@sundbompartners.se

Det går också bra att kontakta någon av oss andra på Sundbom & Partners, kontaktuppgifter hittar du här.

 

 


 

Tre fördelar med att vara konsult hos Sundbom & Partners

Postad: 2023/03/16
Fördelar med att vara konsult

 

Variation och omväxling i arbetet

Som en av våra medarbetare sa; ”Man behöver inte byta jobb för att byta jobb”. Konsultlivet innebär att du har möjligheten att testa olika branscher och olika typer av organisationer. Det kan vara kortare och längre uppdrag, ibland hos flera kunder parallellt. Vissa stannar hos samma kund i flera år. Oavsett så behåller du tryggheten, du har din fasta anställning i grunden.

 

Ständig kompetensutveckling

Som konsult utvecklas du mer eller mindre konstant. Nya uppdrag innebär nya spännande utmaningar. På ett längre uppdrag får du chans att fördjupa dina kunskaper vilket är värdefullt i en fortsatt karriär. Det bästa är att du själv har möjlighet att styra över hur mycket du vill utvecklas samt åt vilket håll.

 

Du är inte ensam!

Många tycker att det känns ensamt att jobba som konsult. Så ska det inte vara hos oss. Här jobbar vi visserligen utspritt hos många olika kunder men ofta är det fler än en konsult hos samma uppdrag. Vi träffas också regelbundet för att umgås och utbyta erfarenheter. Även om du är ensam på uppdraget så är du aldrig ensam. Du har ett helt gäng konsulter med olika erfarenheter och kompetenser bakom ryggen. Här hjälps vi alltid åt!

 

Är du fortsatt nyfiken på hur det är att jobba hos oss? Läs mer på vår karriärsida.