2020 – Nytt rekordår för Sundbom & Partners – trots Coronapandemin

Postad: 2021/02/02

–  Omsättningen för konsultverksamheterna i Sundbom & Partners AB och PX Expert Norden AB blev totalt för helåret 2020 ca 69,7 Mkr att jämföra med 57,0 Mkr 2019. Detta motsvarar en tillväxt på ca 22%, vilket vi är mycket stolta över med tanke på den rådande pandemin.

– Resultatet för konsultverksamheten 2020 blev 6,8 (4,9) Mkr före skatt, vilket motsvarar en resultatförbättring på ca 39%.

– Rörelsemarginalen för 2020 blev ca 9,8 % jämfört med 8,7% under 2019.

– Debiteringsgraden har under 2020 legat ungefär på samma nivå som under 2019.

– Medeltimpriset har påverkats negativt med ca 50 kr på grund av pandemirelaterade prisreduktioner.

– Likviditeten och soliditeten i bolaget har stärkts betydligt under året.

 

Kommentarer om 2020:

Sundbom & Partners har under 2020, under rådande pandemi, lyckats stärka sin position ytterligare på marknaden för affärssystemrelaterade tjänster till tid- och projektintensiva verksamheter.

Efterfrågan på våra tjänster har varit god under hela året med en mindre nedgång under tredje kvartalet. En viss förskjutning från systemtjänster med lägre efterfrågan till mer renodlade ekonomitjänster med högre efterfrågan har skett under året.

I oktober förvärvades leveransorganisationen, bestående av sju personer, för affärssystemet Visma PX från Visma Software. Under året har det påverkat omsättningen med ca 3 Mkr och resultatet med ca 0,5 Mkr.

Försäljningsarbetet/orderingången har under året överstigit förväntningarna vilket innebär att vi går in i 2021 med viss tillförsikt. Betonas bör dock att den ihållande pandemin gör att utsikterna är osäkra.

Under 2020 blev vi för tredje året i rad utsedda till en av ”Sveriges bästa Arbetsplatser” enligt Great Place to Work.

Vi blev dessutom utsedda till DI Gasell 2020.

 

Utsikter 2021:

Beläggningssituationen för första kvartalet 2021 är relativt god men framförhållningen är något kortare än vid samma tidpunkt föregående år.

Under 2021 kommer fokus ligga på att parera för den återstående pandemins effekter och vi räknar med att marknaden återgår till ett normalläge igen under andra halvåret.

 

Stockholm 2021-02-01

Per Sundbom
VD och Grundare

 


 

Arkiv

Kategorier